" /> بالش زانویی - گرین رست

بالش زانویی

بالش بین زانویی، بالشی مقعر شکل است که در بین پاها قرار می گیرد، بدن کمر را قادر می سازد موضع مستقیم خواب خود را حفظ کند. بعضی از بالش های قاعده پا می‌توانند به صورت اسپلرهای جدا شوند و به گردش خون در پاها افزایش پیدا کنند.

بالش بین زانویی GR130

افرادی که زانو درد دارند، هنگامی که در خواب به پهلوی خود می خوابند دچار سایش زانوها شده و این امر سبب تشدید درد آنها میشود. در نتیجه استفاده از بالش زانو درد که بین دو زانو قرار می گیرد به این افراد کمک بسیاری می کند.

بالش بین زانویی گرین رست