" /> تشک مهمان - گرین رست

تشک مهمان

تشک مهمان همانطور که از نامش پیداست برای موقعیت های گوناگونی استفاده می شود. این تشک ها قابلیت استفاده بر روی زمین دارند. گرین رست ۲ مدل از این تشک ها را تولید می کند.

تشک مهمان Morphin گرین رست – GR204

اولین نیاز ما بعد از رسیدن به منزل استراحت بروی یک بستر تمیز و دلخواه است. حالا اگر از یک سفر به خانه رسیده باشیم یا عزیز ما از راه دور مهمان ما باشد یک تشک مهمان خوب می تواند خستگی سفر را زفع کرده و نشاط و سلامت را به ما باز گرداند.

تشک مهمان Morphin گرین رست - GR204

تشک مهمان Infiniti گرین رست – GR202

 

اولین نیاز ما بعد از رسیدن به منزل استراحت بروی یک بستر تمیز و دلخواه است. حالا اگر از یک سفر به خانه رسیده باشیم یا عزیز ما از راه دور مهمان ما باشد یک تشک مهمان خوب می تواند خستگی سفر را زفع کرده و نشاط و سلامت را به ما باز گرداند.

تشک مهمان Infiniti گرین رست - GR202

تشک مهمان Comfort گرین رست – GR200

اولین نیاز ما بعد از رسیدن به منزل استراحت بروی یک بستر تمیز و دلخواه است. حالا اگر از یک سفر به خانه رسیده باشیم یا عزیز ما از راه دور مهمان ما باشد یک تشک مهمان خوب می تواند خستگی سفر را زفع کرده و نشاط و سلامت را به ما باز گرداند.

تشک کامفورت گرین رست

تشک مهمان Air گرین رست – GR110

اولین نیاز ما بعد از رسیدن به منزل استراحت بروی یک بستر تمیز و دلخواه است. حالا اگر از یک سفر به خانه رسیده باشیم یا عزیز ما از راه دور مهمان ما باشد یک تشک مهمان خوب می تواند خستگی سفر را زفع کرده و نشاط و سلامت را به ما باز گرداند.

تشک مهمان گرین رست GR108 – ۳D

اولین نیاز ما بعد از رسیدن به منزل استراحت بروی یک بستر تمیز و دلخواه است. حالا اگر از یک سفر به خانه رسیده باشیم یا عزیز ما از راه دور مهمان ما باشد یک تشک مهمان خوب می تواند خستگی سفر را زفع کرده و نشاط و سلامت را به ما باز گرداند.